News from Berlin

Slovakia welcomes Germany and the World

February 28th, 2014
slovakia 4.jpg slovakia 6.jpg Slovakia-1.jpg

News from Berlin. Slovakia is a small country located in the heart of Central Europe. Although Slovakia celebrated the 10th year anniversary of its membership in the European Union, it is still quite common for people to confuse it with Slovenia or Czechoslovakia. It´s history and modern face remains unknown to the world. Thanks to the Embassy of Slovakia in Berlin, often in collaboration with the Slovak Institute in Berlin and other partners, have organized various cultural events that led to the increase in popularity and awareness of Slovakia.

Germany has nearly 14 - times more inhabitants and their land is around seven times bigger than Slovakia.  Despite that, these countries have much more in common than it might seem at first glance.

1989

The message of year 1989 and following events played a very important role in Slovak-German relations. When Germany experienced the fall of the Berlin Wall, the Velvet Revolution in Slovakia and Czech Republic also signified a key moment in history, which still remain “alive” in memory of all three countries. It is one of the reasons why main cultural activities involved by the Slovak embassy emphasizes the importance and the message of those moments.

Celebration for the establishment of the Slovak Republic (January 1st, 1993) and the establishment of diplomatic relations with Germany was one of the initial commemorative events of 2013 at the highest level. They were attended by Minister of Foreign and European Affairs of Slovakia H.E. Miroslav Lajčák, Minister of State Foreign Affairs George Michael NSR line and the guest of honor , former Vice-Chancellor and Foreign Minister Hans- NSR Dietrich Genscher.  The same topic was represented in the conference held in April under the title “Nové štáty v srdci Európy: 20 rokov od pokojného rozdelenia Česko-Slovenska“ (New States in the heart of Europe 20 years after the peaceful separation of Czech-Slovakia), and jointly organized by the Embassy of the Slovak republic, Czech republic  and Leipzig University.

"Although we were only seventeen, we suddenly known what is right"[1] says Slovak actor Robert Roth about his feelings during the outbreak of the Velvet Revolution in Bratislava. His fascinating speech presented in German for a crowd of 30 thousand people was one of the important moments of the festival as he linked and connected the classics of German literature - Faust with his own personal story. He was the first Slovak artist who had the honor to represent Slovakia at this event. Slovak and Czech Republic were partner organizers of this festival.

Ready to welcome Germany and the world

The Embassy of the Slovak republic in Berlin actively participates in the organization of many promotional events to present the best from Slovakia. Slovak culture, history and population have been intensively in the event "Days of the Slovak Culture" (August 31st to September 29th). It was under the motto Richness in Diversity / Reichtum der Vielfalt in the Museum of European Cultures in Berlin.Further proof of Slovakia as a modern country with a rich history is present in the title of European Capital of Culture in 2013 for the Slovak city Košice. The City of Košice (Kosice-Kassa-Cassau) was presented in the form of exhibitions and lectures at the Humboldt University of Berlin. It was also a part of the activities and promotional announcements of the Embassy of the Slovak Republic and its partners. A particular attention is given to young people and students, who are frequent guests and participants at events that Slovak embassy organizes and or supports.

"Like" for the Embassy?

The Facebook profile of the Embassy of Slovakia in Berlin is an interesting platform to announce vital information needed for formal requests of the embassy, information about current and upcoming cultural activities, exhibitions, official visits and activities of the Ambassador. The embassy also draws attention to media outcomes about Slovakia in German media and responds to current “life” in the country. Svetobežka is a mobile app created by the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. This was designed especially for Slovakians during their time abroad. There is also information available on the web portal slovake.eu. With the combination of these social media outlets the embassy is able to cover almost every part of Slovakia social life.

Slovak Institute in Berlin

Slovak Institute in Berlin and the Embassy are both located in the same building in the district of Tiergarten. It is an institution representing Slovakia in fields of art, culture, literature, history, politics, economy and tourism. Events are often organized in collaboration between Slovak, German and international partners. The main activities of the Institute are cultural and artistic presentation in the context of cultural life in Germany.

Exhibition of Slovak fine arts “Zero years in Slovakia 1999 – 2011” opened in December 2013 at the Berlin gallery Freies Museum Berlin. The exhibition presented a selection of 30 works by Slovak authors documenting the development of contemporary art in Slovakia during the recent years. The exhibition was supported by the Embassy of the Slovak Republic and the Slovak Institute in Berlin and also became a part of the introduction for future exhibitions at “Kunsthalle” in Bratislava .

Key topics for the Institute’s upcoming activities this year will consist of: the 100th anniversary for the beginning of the First World War II, 25th anniversary of the Velvet Revolution in Slovakia and the Czech Republic, 70th Anniversary of the Slovak National Uprising and 10th anniversary of the accession of Slovakia to the European Union.

Ambassador of the Slovak Republic in Germany from July 2010 HE Mr. Igor SLOBODNÍK. The Embassy is located at Hildebrandstraße 25 D - 10785 Berlin. More information can be found on the official website of the Embassy at http://www.mzv.sk/berlin.

 

[1] From the interview for the daily  newspaper SME, published on 14 November 2013, http://goo.gl/UOpZmT

Photo © Punctum-Franke, available at:: http://goo.gl/SMbkFG

Photo © Punctum-Franke, available at:http://goo.gl/SMbkFG

Photo © Embassy of Slovakia in Berlin

Berlin Global

News from Berlin.

***

Slovensko je malou veľkou krajinou v srdci Strednej Európy. Hoci v máji tohto roka oslávi už 10 rokov členstva v Európskej únii, je stále bežné, že si ho ľudia mýlia so Slovinskom alebo Československom. Jeho história a moderná tvár taktiež často ostávajú neznámymi. Vďaka Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Berlíne, ktoré mnohokrát v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne a ostatnými partnermi, organizuje rôzne kultúrne podujatia, popularita Slovenka a povedomie o ňom narastajú.

1989

Odkaz roka 1989 a nasledujúcich udalostí hrá veľmi významnú úlohu v slovensko-nemeckých vzťahoch. Tak ako Nemecko zažilo pád Berlínskeho múru, tak Nežná revolúcia na Slovensku a v Česku prestavuje kľúčový moment, ktorý ostáva stále živou spomienkou pre všetky tri krajiny. Medzi hlavné kultúrne aktivity, na ktorých sa slovenské veľvyslanectvo podieľa, preto patria podujatia pripomínajúce význam a odkaz týchto momentov. Oslavy vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1. Január 1993) a tiež nadviazania diplomatických stykov s NSR za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka, štátneho ministra MZV NSR Michaela Georga Linka a čestného hosťa, bývalého vicekancelára a ministra zahraničných vecí NSR Hansa-Dietricha Genschera, bola jedným úvodných spomienkových podujatí roka 2013 na najvyššej úrovni. Rovnakej téme sa v apríli venovala aj konferencia s názvom „Nové štáty v srdci Európy: 20 rokov od pokojného rozdelenia Česko-Slovenska“, ktorú spoločne pripravili Veľvyslanectvá Slovenska, Česka a Lipská univerzita.

 „Napriek tomu, že sme mali len sedemnásť, sme zrazu vedeli, čo je správne“ [1] hovorí slovenský herec Robert Roth o svojich pocitoch počas vypuknutia Nežnej revolúcie v Bratislave. Jeho fascinujúci príhovor pred davom 3é tisíc ľudí, ktorým predniesol v nemeckom jazyku, patril k významným momentom festivalu, nakoľko spojil klasiku nemeckej literatúry – Fausta s osobným príbehom. Bol prvým slovenským prvým slovenským umelcom, ktorý mal česť prezentovať Slovensko na tomto podujatí. Slovensko a Česko boli partnerskými organizátormi tohto festivalu.

Pripravení privítať Nemecko a svet

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne sa za účelom prezentácie toho najlepšieho zo Slovenska podieľa na organizácii mnohých propagačných podujatí. Slovenská kultúra, dejiny a obyvateľstvo boli takmer celý mesiac (od 31. augusta do 29. septembra) intenzívne prezentované  na podujatí „Dní slovenskej kultúry“ pod mottom Bohatstvo v rozmanitosti/Reichtum in der Vielfalt na pôde Múzea európskych kultúr v Berlíne.

Dôkazom toho, že Slovensko je modernou krajinou s bohatou históriou je aj udelenie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry roka 2013 východoslovenskému mestu Košice. Prezentácia mesta Košice (Košice-Kassa-Cassau) formou výstavy a prednášky na pôde Humboldtovej univerzity v Berlíne  bola tiež súčasťou aktivít a propagačných oznamov Veľvyslanectva SR a jeho partnerov.

Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľuďom, študentom a študentkám - sú častými hosťami a aktérmi podujatí, ktoré veľvyslanectvo organizuje alebo podporuje.

„Like“ pre veľvyslanectvo?

Sociálne médiá sú skvelým, čoraz viac dostupným zdrojom informácií. Facebook profil Veľvyslanectva Slovenska v Berlíne je zaujímavou platformou, ktorá poskytuje dôležité informácie potrebné na vybavenie oficiálnych žiadostí smerom k ambasáde, informácie o aktuálnych a pripravovaných kultúrnych aktivitách ambasády, návštevách a pracovných stretnutiach veľvyslanca. Prostredníctvom tohto profilu ambasáda tiež promuje rôzne výstavy, dáva do pozornosti mediálne výstupy nemeckých médií o Slovensku a reaguje na aktuálne dianie v krajine. Spolu s informáciami o mobilnej aplikácii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – Svetobežka, určenej najmä pre občanov a občianky Slovenska počas ich pobytu v zahraničí, info o webovom portáli slovake.eu, vďaka ktorému sa ktokoľvek môže naučiť zdarma slovenčinu, veľvyslanectvo na pokrýva takmer každú oblasť spoločenského diania na/o Slovensku.

Slovenský inštitút v Berlíne  

Slovenský inštitút v Berlíne sídli spolu s veľvyslanectvom  v jednej budove v mestskej časti Tiergarten. Je inštitúciou, ktorá reprezentuje Slovensko v oblasti umenia, kultúry, literatúry, histórie, politiky, cestovného ruchu a hospodárstva. Podujatia často organizuje v spolupráci so slovenskými, nemeckými a medzinárodnými partnermi. Hlavnými činnosťami inštitútu sú kultúrne a umelecké prezentácie v kontexte kultúrneho diania v Nemecku.

Výstava slovenského výtvarného umenia Nulté roky na Slovensku 1999 – 2011, otvorená v decembri 2013, v berlínskej galérii Freies Museum Berlin, predstavila výber z diel 30 slovenských autorov, ktoré dokumentujú vývoj súčasného umenia na Slovensku počas uplynulých rokov. Výstava, ktorú podporili Veľvyslanectvo Slovenskej republiky a Slovenský inštitút v Berlíne bola súčasťou predstavovacích výstav budúcej Kunsthalle v Bratislave.

100 výročie začiatku 1. svetovej vojny, 25. výročie Nežnej revolúcie na Slovensku a v Česku, 70. výročie Slovenského národného povstania a 10. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie budú v tomto roku kľúčovými témami, na ktoré sa inštitút vo svojej činnosti zameria.

Veľvyslancom Slovenskej republiky v Nemecku je od júla 2010 J. E. pán Igor SLOBODNÍK. Veľvyslanectvo sídli na Hildebrandstraße 25 D-10785 v Berlíne. Viac informácií o veľvyslanectve nájdete na http://www.mzv.sk/berlin.

[1] Z rozhovoru pre denník SME, publikované 14.11.2013, http://goo.gl/UOpZmT